ห้องศึกษาค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เวลาปัจจุบัน: วันพฤหัสที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 0-5621-9100 ต่อ 1213 หรือ 0-56882288

ผลการจัดประสบการณ์......การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแนวคิดและกระบวนการ โครงงานภาษาอังกฤษกับเด็กการพัฒนาหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน