ห้องศึกษาค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เวลาปัจจุบัน: วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 0-5621-9100 ต่อ 1213 หรือ 0-56882288

ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่นทักษะ 7C ของครู 4.0ศูนย์วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน Minipanmentaการพัฒนาหลักสูตรสอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญศาสตร์พิศวงสอนเด็กทำโครงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนรูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลายการศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษามนุษยสัมพันธ์